ข้อมูลทั่วไป
      ประเพณีวัฒนธรรมของชาวม้ง
      ประวัติ อบต.เข็กน้อย
      ตราสัญลักษณ์ อบต.
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพทางสังคม
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      การดำเนินงานของอบต.
      รายงานการประชุมสภา 2557
      แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      รายงานปฏิบัติงานประจำปี
      แผนการดำเนินงาน ปี 2557
      แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปี (2557-2559)
      งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
      แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
      รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
      แผนพัฒนา 3 ปี (2558-2560)
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
      รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556
      รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
      รายงานการประชุมสภาฯ
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ภาษีป้าย
      ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
      งานจดทะเบียนพาณิชย์
      คำร้องทั่วไป
      คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะ
      คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
      คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
      คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ งานปีใหม่ม้งตำบลเข็กน้อย ประจำปี 2555 ] 
      

 

นายจิรายุทธ  วัจนะรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2555 ของตำบลเข็กน้อย

เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2554

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

                                                

                                         

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 10-กพ.-12at 10:33
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
หมู่ที่ 4 ตำบลเข้กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

โทรศัพย์:056-925575-6
แฟ็กซ์:
056-925574 
e-mail:kheknoi@kheknoi.go.th